Kitab Syarah Aqidah Ahlus Sunnah wal Jama’ah

KULIAH KITAB SYARAH AQIDAH ASWJ- Siri 92

OLEH: USTAZ IBRAHIM MOHD.RAJA

Sambungan SYARAH KELAPANPULUH SATU : AHLUS SUNNAH SENTIASA MELAKUKAN TASFIYAH DAN TARBIYAH SEBAGAI KATA KUNCI BAGI KEMBALINYA KEMULIAAN ISLAM

B. Jalan Untuk Mencapai Kemuliaan Islam

Tasfiyah (pemurnian/penjernihan) dan tarbiyah (pendidikan dan bimbingan) adalah jalan untuk kembalinya kemuliaan Islam, dengan cara penerapan ilmu yang bermanfa’at dan pengamalannya, dan kedua-duanya ini merupakan kewajipan besar yang amat penting.

Kewajipan pertama adalah tasfiyah iaitu:
1. Pemurnian aqidah Islam dari sesuatu yang tidak dikenal dan telah menyusup masuk ke dalamnya, seperti kemusyrikan, pengingkaran terhadap Sifat-Sifat Allah atau penakwilannya, penolakan hadis-hadis sahih yang berkaitan dengan aqidah dan sebagainya.
2. Pemurnian ibadah dari berbagai jenis bid’ah yang telah mengotori kesucian dan kesempurnaan agama Islam.
3. Pemurnian Fiqh Islam dari segala bentuk ijtihad yang keliru dan menyelisihi Al-Qur’an dan As-Sunnah, serta pembebasan akal dari pengaruh-pengaruh taqlid dan kegelapan sikap fanatik (jumud).
4. Pemurnian kitab-kitab tafsir Al-Qur’an, fiqh, kitab-kitab berkaitan raqaa’iq (kelembutan hati) dan kitab-kitab lainnya dari hadis-hadis lemah dan palsu, serta dongeng Israiliyyat dan kemungkaran lainnya.

Kewajipan kedua adalah tarbiyah, iaitu pembinaan generasi Muslim di atas Islam yang telah dibersihkan dari perkara-perkara yang disebutkan di atas, dengan pendidikan dan bimbingan secara Islami yang benar sejak usia kecil tanpa terpengaruh oleh pendidikan ala barat yang kafir.

Untuk mengujudkan kedua-dua kewajipan ini memerlukan dan menuntut kesungguhan, saling bantu-membantu antara kaum muslimin seluruhnya dengan penuh keikhlasan, baik secara kolektif mahupun individu, semua pihak bekerja pada bidang dan pengkhususan masing-masing. Para ulama’ harus mengajak kaum muslimin kepada pemahaman Islam yang benar, baik dari segi aqidah mahupun manhaj, dengan diikuti bimbingan ke arah pemahaman tersebut, sepertimana firman Allah yang bermaksud: ” Akan tetapi (dia berkata): “Hendaklah kamu menjadi orang-orang Rabbani, kerana kamu selalu mengajarkan Al Kitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya.” (QS. Ali Imran: 79)

Ini merupakan jalan penyelesaian ke atas permasalahan yang dihadapi umat Islam masakini, sebagaimana yang dinyatakan dalam ayat-ayat Al-Qur’an dan hadis-hadis yang berikut:

Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong (agama) Allah, nescaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.” (QS. Muhammad: 7)

Hai orang-orang yang beriman, apakah sebabnya apabila dikatakan kepada kamu: “Berangkatlah (untuk berperang) pada jalan Allah” kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu puas dengan kehidupan di dunia sebagai ganti kehidupan di akhirat? padahal kenikmatan hidup di dunia ini (dibandingkan dengan kehidupan) di akhirat hanyalah sedikit.” (Qs. At-Taubah: 38)

Dari Ibnu Umar bahawa Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: ” Jika kalian telah berjual-beli dengan sistem Bai’ul ‘Iinah dan kalian telah memegang ekor-ekor lembu dan redha dengan pekerjaan bertani serta meninggalkan jihad (di jalan Allah), nescaya Allah akan menjadikan kehinaan menguasai kalian, Dia tidak akan mencabutnya dari kalian, hingga kalian kembali kepada agama kalian.” (HR. Abu Dawud dan al-Baihaqi)

Hadis ini jelas menunjukkan kita perlu kembali kepada agama yang diredhai oleh Allah, sepertimana firmanNya yang bermaksud:

Sesungguhnya agama (yang diredhai) di sisi Allah hanyalah Islam.” (Qs. Ali-Imran: 19)

Pada hari ini telah Aku sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Aku cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Aku redhai Islam itu jadi agama bagimu ” (QS. Al-Maidah: 3)

Segala kewajipan tasfiyah dan tarbiyah ini perlu dilaksanakan dengan ilmu yang bermanfa’at dan amal soleh serta dengan penuh kesabaran dan keyakinan, dan dengan itu Allah menjanjikan kemenangan sepertimana firmanNya yang bermaksud:

Dan Kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami ketika mereka sabar. Dan adalah mereka meyakini ayat-ayat Kami.” (QS. As-Sajdah: 24)

Klik di sini untuk mengikuti audio kuliah di atas.

Nota: Ini adalah siri terakhir kuliah kitab Syarah Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah.

KULIAH KITAB SYARAH AQIDAH ASWJ- Siri 91

OLEH: USTAZ IBRAHIM MOHD.RAJA

Sambungan SYARAH KELAPANPULUH :KESATUAN UMMAT ISLAM

Ahlis Sunnah menyuruh kepada penyatuan umat Islam atas dasar Sunnah dan melarang berpecah-belah serta berpuak-puak, mereka menyuruh umat Islam untuk berada dalam satu barisan di atas Sunnah Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa sallam dalam menghadapi musuh-musuh mereka. Berbai’at hanya diboleh kepada ulil ‘amri yang ditunjukkan oleh ahlul halli wal ‘aqli. Hadis Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa sallam yang menyebut: “..Barangsiapa mati sedangkan ia belum berbai’at, maka kematiannya termasuk kematian secara jahiliyyah.” (HR. Muslim dan Baihaqi) adalah ditujukan kepada orang yang tidak membai’at penguasa yang telah ditunjuk dan disepakati oleh ahlul halli wal ‘aqli.

Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “...Hendaklah engkau berpegang teguh (bersatu) kepada jama’ah dan imam kaum muslimin.” Kemudian Huzaifah bertanaya: ” Bagaimana kalau mereka sudah tidak mempunyai jama’ah dan imam lagi?” Beliau sallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab: ” Jauhilah semua kelompok tersebut, meskipun harus menggigit akar pohon, hingga engkau mati dalam keadaan seperti itu.” (HR. Bukhari dan Muslim)

SYARAH KELAPANPULUH SATU : AHLUS SUNNAH SENTIASA MELAKUKAN TASFIYAH DAN TARBIYAH SEBAGAI KATA KUNCI BAGI KEMBALINYA KEMULIAAN ISLAM

A. Penyebab Terhinanya Kaum Muslimin.

Penyebab utama berkekalannya kaum muslimin terperuk dalam kehinaan dan penindasan sehingga terhentinya mereka untuk terus maju adalah:

1. Kejahilan/kebodohan kaum muslimin terhadap Islam yang diturunkan Allah kepada Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa sallam.

2. Majoriti kaum muslimin yang mengetahui hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan berbagai kepentingan mereka tidak melaksanakannya, mereka cenderung meremehkannya, mengambil-mudah dan mensia-siakannya.

Klik di sini untuk mengikuti audio kuliah di atas.

KULIAH KITAB SYARAH AQIDAH ASWJ- Siri 90

OLEH: USTAZ IBRAHIM MOHD.RAJA

SYARAH KELAPANPULUH : KESATUAN UMMAT ISLAM

Ahlus Sunnah mengajak kepada kesatuan kaum muslimin berlandaskan Al-Qur’an dan As-Sunnah menurut pemahaman Salafussoleh dan melarang mereka berpecah-belah, sebagaimana firman-firman Allah yang bermaksud:

Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai,..” (QS. Ali-Imran: 103)

Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat seksa yang berat,” (QS. Ali Imran: 105)

“…dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, iaitu orang-orang yang memecah-belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka.” (HR. Ar-Ruum: 31-32)

Dari Nu’man bin Basyir bahawa Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, ” Berjemaah adalah rahmat sedangkan berpecah-belah adalah azab.” (HR. Ahmad dan Abu ‘Asim)

Ahlus Sunnah mengajak kepada kesatuan yang dilandasi dengan Al-Qur’an dan As-Sunnah menurut pemahaman Salafussoleh, dan bukannya menurut pemahaman pengikut hawa nafsu dan golongan yang berfahaman tertentu (hizbiyyah) seperti ikatan kebangsaan/perkauman, tanah air, nasab/keturunan, dan sebagainya. Oleh itu di dunia ini terdapat 2 jenis hizb, iaitu hizb Allah yang berdasarkan ikatan aqidah dan iman, dan hizb syaitan yang mengikut hawa nafsu.

Di antara sifat hizb Allah ialah: 1. Allah mencintai mereka, 2. Mereka mencintai Allah dengan melakukan amal soleh. 3. Mereka berlembut dan kasih kepada orang-orang beriman. 4. Mereka bersikap tegas terhadap orang kafir yang memusuhi Islam, 5. Berjihad di jalan Allah, 6. Tidak takut kepada celaan, dan 7. Menjadikan Allah, RasulNya dan orang-orang beriman sebagai pemimpin.

Jika kaum muslimin bersatu di atas Sunnah, mereka akan mendapat rahmat Allah, kebaikan dan kekuatan. Dan jika mereka berselisih, yang terjadi adalah kelemahan, kekalahan dan kehancuran, sebagaimana firman Allah yang bermaksud: ” Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berbantah-bantahan, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.” (QS. Al-Anfaal: 46).

Namun adalah wajib diketahui kesatuan itu dibangun di atas ittiba’ (ketaatan) kepada As-Sunnah bukan di atas bid’ah. Apabila terjadi perselisihan hendaklah dikembalikan kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa sallam (Sunnahnya) dengan pemahaman Salafussoleh.

Klik di sini untuk mengikuti audio kuliah di atas.

KULIAH KITAB SYARAH AQIDAH ASWJ- Siri 89

OLEH: USTAZ IBRAHIM MOHD.RAJA

SYARAH KETUJUHPULUH SEMBILAN: AHLUS SUNNAH WAL JAMA’AH MENGAJAK MANUSIA KEPADA AKHLAK YANG MULIA DAN AMAL-AMAL YANG BAIK, SERTA MELARANG AKHLAK YANG BURUK

Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa sallam diutus untuk mengajak manusia hanya beribadah kepada Allah sahaja dan berakhlak yang baik, sepertimana hadis dari Abu Hurairah bahawa Nabi sallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, ” Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik.” (HR. Bukhari dalam Adabul Mufrad, Ahmad, dan al-Hakim)

Sesungguhnya antara akhlak yang baik dengan aqidah terdapat pertalian yang sangat rapat, kerana akhlak yang baik sebagai tanda dari keimanan dan akhlak yang buruk sebagai tanda lemahnya iman, semakin sempurna akhlak seorang muslim bererti semakin kuat imannya. Dari Abu Hurairah bahawa Nabi sallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, ” Kaum mukminin yang paling sempurna imannya adalah yang akhlaknya paling baik di antara mereka, dan yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik kepada isteri-isterinya.” (HR. at-Termizi, Ahmad dan Ibnu Hibban).

Akhlak yang baik adalah bahagian dari amal soleh yang dapat menambah keimanan, memberatkan timbangan, dicintai oleh Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa sallam, dan menjadi salah satu penyebab seseorang untuk dapat masuk ke Syurga, sepertimana hadis Abu Darda’ bahawa Nabi sallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, ” Tidak ada sesuatu pun yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin di hari kiamat melainkan akhlah yang baik, dan sesungguhnya Allah sangat membenci orang yang suka berbicara keji dan kotor.” (HR. at-Termizi dan Ibnu Hibban).
Dari Jabir bin Abdillah bahawa Nabi sallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, ” Sesungguhnya yang paling aku cintai di antara kalian dan yang paling dekat majlisnya denganku pada hari kiamat adalah yang paling baik akhlaknya…” (HR. at-Termizi)

Dari Abu Hurairah bahawa Nabi sallallahu ‘alaihi wa sallam apabila ditanya kebanyakan perkara yang menyebabkan manusia masuk syurga, maka beliau menjawab: ” Taqwa kepada Allah dan akhlak yang baik.” Dan ketika ditanya tentang kebanyakan perkara yang menyebabkan manusia masuk neraka, maka beliau menjawab: ” Lidah dan kemaluan.” (HR. Bukhari dalam Adabul Mufrad, at-Termizi, Ibnu Majah, Ahmad, Ibnu Hibban dan al-Hakim).

Dari Sahl bin Sa’ad bahawa Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, ” Sesungguhnya Allah Maha Pemurah menyukai kedermawan dan akhlak yang mulia serta membenci akhlak yang rendah/hina.” (HR. al-Hakim)

Akhlak yang baik dapat meninggikan darjat, menambah umur dan menjadikan rumah makmur. Dari Aisyah bahawa Nabi sallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, ” Sesungguhnya seorang mukmin dengan akhlaknya yang baik, akan mencapai darjat orang yang berpuasa di siang hari dan solat di tengah malam.” (HR. Abu Dawud, Ibnu Hibban dan al-Hakim)

Sabda beliau sallallahu ‘alaihi wa sallam lagi, “...Akhlak yang baik dan tetangga yang baik, keduanya menjadikan rumah makmur dan menambah umur.” (HR. Ahmad)

Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa sallam adalah orang yang paling baik akhlaknya, sepertimana firman Allah yang bermaksud, ” Dan sesungguhnya kamu benar-benar mempunyai akhlak yang agung.” (QS. Al-Qalam: 4).

Begitu juga dengan perkataan Aisyah bahawa: ” Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa sallam adalah orang yang paling baik akhlaknya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Klik di sini untuk mengikuti audio kuliah di atas.

KULIAH KITAB SYARAH AQIDAH ASWJ- Siri 88

OLEH: USTAZ IBRAHIM MOHD.RAJA

SYARAH KETUJUHPULUH LAPAN: AHLUS SUNNAH WAL JAMA’AH MENYURUH KAUM MUSLIMIN UNTUK SABAR KETIKA MENDAPAT UJIAN ATAU CUBAAN, BERSYUKUR KETIKA MENDAPAT KESENANGAN SERTA REDHA TERHADAP PAHITNYA QADHA’ DAN QADAR

Firman Allah yang bermaksud:” Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga (di perbatasan negerimu) dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung.” (QS. Ali Imran: 200). Lihat juga ayat-ayat tentang sabar: QS. Al-Baqarah: 45, 153-157; Ali Imran: 142, An-Nahl:126-127; Luqman: 17; Az-Zumar: 10, Al-Muzzammil: 10.

Dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan, bahawa Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: ” Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Sunnguh semua urusanya adalah baik, dan yang demikian itu tidak dimiliki oleh sesiapa pun kecuali orang mukmin, iaitu jika ia mendapat kegembiraan ia bersyukur dan itu suatu kebaikan baginya. Dan jika ia mendapat musibah, ia bersabar dan itu pun suatu kebaikan baginya.” (HR. Muslim, Ahmad, ad-Darimi dan Ibnu Hibban).

Allah memberikan petunjukNya kepada orang yang sabar dan bersyukur. Firman Allah yang bermaksud: “…Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kekuasaan) -Nya bagi setiap orang yang banyak bersabar dan banyak bersyukur.” (QS. As-Syura’: 33)

Iman dibangunkan atas dua rukun, iaitu yakin dan sabar, sepertimana firman Allah yang bermaksud: ” Dan Kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami ketika mereka sabar. Dan adalah mereka meyakini ayat-ayat Kami.” (QS. As-Sajdah: 24).

Yakin menjadikan seseorang itu mengetahui hakikat perintah dan larangan, ganjaran dan seksaan. Sabar menjadikan ia boleh melaksanakan perintahNya dan menahan diri dari apa yang dilarangNya.

Oleh itu sabar dapat dibahagikan kepada 3, iaitu:
(1) sabar dalam melaksanakan perintah dan keta’atan,
(2) sabar dalam menahan diri dari perbuatan dosa dan maksiat, dan
(3) sabar dalam menghadapi cubaan dan ujian yang pahit.

Syukur adalah pangkal iman, dan ia dibangun di atas 3 rukun:
1. Pengakuan hati bahawa semua nikmat Allah yang dikurniakan kepadanya dan orang lain pada hakikatnya adalah dari Allah.
2. Menampakkan nikmat tersebut dan menyanjung Allah atas nikmat-nikmat itu.
3. Menggunakan nikmat itu untuk ta’at kepada Allah dan beribadah dengan benar hanya kepadaNya.

Oleh kerana iman itu dibangun di atas sifat sabar dan yakin, kedua-duanya ini menjadi penyebab bagi perlakuannya untuk dapat mengambil manfa’at dari ayat-ayat Allah. Sesungguhnya pangkal syukur adalah tauhid dan pangkal sabar adalah meninggalkan hawa nafsu.

Klik di sini untuk mengikuti audio kuliah di atas.

KULIAH KITAB SYARAH AQIDAH ASWJ- Siri 87

OLEH: USTAZ IBRAHIM MOHD.RAJA

SYARAH KETUJUHPULUH TUJUH: AHLUS SUNNAH WAL JAMA’AH MENJAGA UKHUWWAH (PERSAUDARAAN) SESAMA MUKMININ

Ahlus Sunnah wal Jama’ah memelihara persaudaraan sesama mukminin, bagaikan mereka itu seperti satu tubuh, sepertimana hadis dari Abu Musa al-Asy’ari bahawa Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: ” Seorang mukmin dengan mukmin lainnya seperti satu bangunan yang tersusun rapi, sebahagiannya menguatkan sebahagian yang lain.” Dan beliau merapatkan jari-jemarinya. (HR. Bukhari, Muslim dan at-Termizi.)
Dari Nu’man bin Basyir, bahawa Nabi sallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, ” Perumpamaan kaum muslimin dalam cinta-mencintai, sayang-menyayangi dan bantu-membantu, seperti satu tubuh. Jika salah-satu anggota tubuhnya sakit, maka seluruh anggota yang lain ikut merasakan sakit juga, dengan tidak boleh tidur dan demam.” (HR. Bukhari, Muslim dan Ahmad).

Di antara hak-hak muslim yang wajib dipenuhi saudara sesama muslim adalah:
Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “ Lima hak yang wajib ditunaikan seorang muslim ke atas saudaranya yang muslim: menjawab salam, bertasymit ketika ia bersin, memenuhi undangannya, menziarahi ketika ia sakit, dan menghantar jenazahnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, ” Barangsiapa menghilangkan satu kesulitan seorang mukmin dari kesulitan-kesulitan dunia, maka Allah akan menghilangkan kesulitan baginya kesulita-kesulitan di hari kiamat. Dan barangsiapa memudahkan urusan seorang mukmin, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Dan barangsiapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan sentiasa menolong hambaNya selama hamba itu menolong saudaranya…” (HR. Muslim).

Dianjurkan nasihat-menasihati dan tolong-menolong sesama kaum muslimin dalam kebaikan dan taqwa berdasarkan pertimbangan syari’at, sepertimana firman Allah yang bermaksud: ” Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan taqwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.” (QS. Al-Maidah: 2)

Klik di sini untuk mengikuti audio kuliah di atas.

KULIAH KITAB SYARAH AQIDAH ASWJ- Siri 86

OLEH: USTAZ IBRAHIM MOHD.RAJA

SYARAH KETUJUHPULUH ENAM: AHLUS SUNNAH MELARANG MEMBERONTAK KEPADA PEMERINTAH

Ahlu Sunnah wal Jama’ah melarang kaum muslimin memberontak terhadap pemimpin kaum muslimin apabila mereka melakukan perkara yang menyimpang, selama perkara tersebut tidak termasuk amalan kufur. Ini sesuai dengan perintah Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa sallam tentang wajibnya ta’at kepada mereka dalam perkara bukan maksiat dan selama belum nampak pada mereka kekafiran yang nyata. Ubadah bin as-Samit berkata, “Rasulullah memanggil kami, lalu kami membai’at beliau. Di antara yang beliau tekankan kepada kami adalah agar kami mendengar dan ta’at (kepada penguasa) dalam keadaan suka mahupun tidak dalam kesulitan ataupun kemudahan, bahkan dalam keadaan penguasa mengurus kepentingannya mengalahkan kepentingan kami sekalipun. Dan tidak boleh kami mempersoalkan suatu perkara yang berada di tangan ahlinya. Selanjutnya beliau bersabda, ‘ Kecuali jika kalian melihat kekufuran yang jelas dan kalian memiliki bukti yang nyata dari Allah dalam hal itu‘ “. (HR. Bukhari dan Muslim).

Dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, bahawa Nabi sallallahu ‘alaihi wa sallam berkata kepada Ka’ab bin Ujrah: “ Mudah-mudahan Allah melindungi kamu dari pemerintah orang-orang yang bodoh.” Lalu Ka’ab bertanya, “ Apakah pemerintah orang-orang yang bodoh ini?” Lalu Nabi berkata, “Ia itu pemerintah-pemerintah selepas daripada aku, mereka tidak mengikuti petunjuk aku, dan mereka tidak mengikut sunnahku.

Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh at-Termizi, an-Nasa’i dan al-Hakim, dari Ka’ab bin Ujrah bahawa Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Ketahuilah akan datang di hari kemudian nanti setelah aku tiada, beberapa pemimpin yang berdusta, dan berbuat aniaya. Maka barangsiapa yang membenarkan pembohongan mereka dan membantu kezaliman mereka, mereka bukan dari kalangan aku dan aku bukan dari kalangan mereka, dan mereka tidak akan datang kepada aku di kolam (haudh)”.

Definisi pemberontak- mereka yang keluar dari ketaatan kepada imam walaupun imam itu tidak berlaku adil dengan takwil mereka dan mereka mempunyai kekuatan. Dalam kitab siasah, pemerintah sebuah Negara Islam berhak memerangi 4 golongan: kafir harbi, perompak, orang-orang murtad dan pemberontak.
Imam Ibrahim bin Ali (wafat 476H), memberi 3 asas perkara penting yang perlu dilakukan oleh seorang pemerintah Islam apabila berlaku pemberontakan:
1. Apabila pemberontak tidak berpuashati dengan suatu kezaliman, maka hendaklah pemerintah menghilangkan kezaliman tersebut.
2. Apabila pemberontak memberi sebab-sebabnya, maka sebab-sebab tersebut hendaklah diselesaikan.
3. Jika mereka menyebut suatu kesamaran/subhat, maka pemerintah hendaklah memberi keterangan yang jelas mengenainya.
Ada 2 jenis pemberontakan:
1. Kerana keagamaan – seperti yang terjadi di zaman pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq yang memerangi orang-orang yang murtad.
2. Kerana politik – seperti yang berlaku di zaman pemerintahan Uthman bin Affan, yang menyebabkan beliau terbunuh.

Syaikh Muhammad bin Salih al-’Utsaimin menjelaskan tidak boleh keluar dari ulil amri, kecuali dengan beberapa syarat:
1. Kekufuran yang jelas.
2. Tidak ada kesamaran tentang kekufurannya dan bukan kefasikan.
3. Jelas dia melakukannya dengan terang-terangan bukan ta’wil.
4. Ada bukti dan dalil yang jelas dari Al-Qur’an dan As-Sunnah serta Ijma’ tentang kekufurannya.
5. Ada kemampuan untuk keluar dari mereka.
Syaikh Abdul Aziz bin Baz menjelaskan pula tentang masalah tersebut:
1. Harus melihat pada maslahat (kepentingan) dan mafsadah (kerosakan)
2. Yang menjelaskannya adalah ulama’ Ahlus Sunnah
3. Harus memperhatikan kaedah: ‘Menolak bahaya (mudarat) harus didahulukan dari mengambil maslahat.’
4. Jika akan menimbulkan kerosakan yang lebih besar sebaiknya harus bersabar.

Klik di sini untuk mengikuti audio kuliah di atas.

KULIAH KITAB SYARAH AQIDAH ASWJ- Siri 85

OLEH: USTAZ IBRAHIM MOHD.RAJA

SYARAH KETUJUHPULUH LIMA: AHLUS SUNNAH TA’AT KEPADA PEMIMPIN KAUM MUSLIMIN ( YAKNI PEMERINTAH ISLAM)

Di antara prinsip Ahlus Sunnah wal Jama’ah adalah wajib menta’ati pemimpin kaum Muslimin selama mereka tidak memerintah membuat maksiat, meskipun mereka zalim, kerana menta’ati mereka termasuk keta’atan kepada Allah, sebagaimana firmanNya yang bermaksud: ” Wahai orang-orang yang beriman, ta’atilah Allah dan ta’atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu...” (QS. An-Nisaa’: 59)

Dari Ali bin Abi Talib bahawa Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: ” Tidak (boleh) ta’at (terhadap perintah) yang di dalamnya terdapat maksiat kepada Allah, sesungguhnya keta’atan itu hanya dalam kebajikan. ” (HR. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Ahmad dan an-Nasa’i).

Dari Ibnu Umar bahawa Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: ” Wajib atas seorang Muslim untuk mendengar dan ta’at (kepada penguasa) pada apa-apa yang ia cintai atau ia benci kecuali jika ia disuruh berbuat kemaksiatan. Jika ia disuruh untuk berbuat kemaksiatan, maka tidak boleh mendengar dan tidak boleh ta’at.” (HR. Bukhari, Muslim, at-Termizi, Ibnu Majah, an-Nasa’i, ad-Darimi, al-Baghawi dan al-Hakim).

Dari Abu hurairah bahawa Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: ” Barangsiapa yang ta’at kepadaku bereti ia telah ta’at kepada Allah dan barangsiapa yang durhaka kepadaku bereti ia telah durhaka kepada Allah, barangsiapa yang ta’at kepada amirku maka ia ta’at kepadaku dan barangsiapa yang maksiat kepada amirku, maka ia maksiat kepadaku.” (HR. Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, an-Nasa’i, Ahmad dan al-Baghawi)

Berkata Ibnu Abil ‘Izz (wafat 792H): ” Hukum menta’ati ulil amri adalah wajib (selama tidak kepada maksiat) meskipun mereka berbuat zalim, kerana jika keluar dari keta’atan kepada mereka akan menimbulkan kerosakan yang berlipatganda dibandingkan dengan kezalimannya. Bahkan bersabar terhadap kezalimannya dapat menghapus dosa dan melipatgandakan pahala, kerana Allah tidak akan menguasakan mereka atas diri kita melainkan disebabkan kerosakan amal perbuatan kita juga. Ganjaran itu bergantung pada amal perbuatan. Maka hendaklah kita bersungguh-sungguh memohon keampunan, bertaubat dan memperbaiki amal perbuatan. Allah berfirman (yang bermaksud): ” Dan apa musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebahagian besar (dari kesalahan-kesalahanmu).” (QS. As-Syuraa: 30). dan firman Allah (yang bermaksud): ” Dan demikianlah Kami jadikan sebahagian orang-orang yang zalim itu menjadi pemimpin bagi sebahagian yang lain disebabkan apa yang mereka usahakan.” (Qs. Al-An’am: 129). Apabila rakyat ingin selamat dari kezaliman pemimpin mereka, hendaklah mereka meninggalkan kezaliman itu juga.” (Syarhul Aqidah at-Tahawiyyah).

Berkata seorang da’i, Hasan al-Ubaidi bahawa: ” Tegakkanlah negara Islam di dalam hatimu, nescaya akan tegak Islam di negaramu.”

Firman Allah yang bermaksud: “…Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa.” (QS. Al-Hajj: 40)

Ahlus Sunnah wal Jama’ah menganjurkan agar menasihati ulil amri dengan cara yang baik serta mendo’akan amir yang fasiq agar diberi petunjuk untuk melaksanakan kebaikan dan istiqamah di atas kebaikan, kerana baiknya mereka bermanfa’at untuk dia dan rakyatnya.

Klik di sini untuk mengikuti audio kuliah di atas.

KULIAH KITAB SYARAH AQIDAH ASWJ- Siri 84

OLEH: USTAZ IBRAHIM MOHD.RAJA

SYARAH KETUJUHPULUH EMPAT: AHLUS SUNNAH MENASIHATI PEMERINTAH DENGAN CARA YANG BAIK, TIDAK MENGADAKAN PROVOKASI DAN PENGHASUTAN

DEFINISI PEMERINTAH DAN NEGARA ISLAM

Pemerintah Islam dalam Negara Islam adalah negara yang berada di bawah penguasaan Islam dan ditegakkan hukum dan syari’at Islam di dalamnya. Pemerintah Islam terbahagi 3:
1. Pemimpin yang adil
2. Pemimpin yang zalim – perlu ditegur, tetapi tidak boleh mengangkat senjata memberontak (bughah)
3. Pemimpin yang menyeleweng.
Pemimpin negara Islam yang adil mahu pun yang zalim wajib dita’ati. Ini berbeda daripada negara yang tidak berhukum dengan syari’at Islam tetapi di perintah oleh orang Islam.

Prinsip Ahlus Sunnah wal Jama’ah adalah tidak memprovokasi atau menghasut untuk memberontak kepada pemerintah Islam meskipun ia berbuat zalim. Dari ‘Iyadh bin Ghunm bahawa Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: ” Barangsiapa yang ingin menasihati penguasa, janganlah ia menampakkan dengan terang-terangan. Hendak ia pegang tangannya lalu menyendiri dengannya. Jika penguasa itu mahu mendengar nasihat iu maka itu yang terbaik dan bila si penguasa itu enggan, maka sungguh ia telah melaksanakan kewajipan amanah yang dibebankan kepadanya. ” (HR. Ibnu Abi ‘Asim, Ahmad dan al-Hakim).

Tidak boleh memburukkan penguasa/pemerintah Islam, menyebarluaskan aibnya, menyebut kekurangannya, menampakkan kebencian kepadanya dan mengadakan provokasi. Dari Abi Bakrah, Nufa’i bin al-Harits bahawa Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: ” Barangsiapa yang memuliakan penguasa di sunia, akan dimuliakan Allah di hari kiamat (HR. Ahmad), dan barangsiapa yang menghina penguasa di dunia, maka Allah akan hinakan dia pada hari kiamat.” (HR. Ahmad)

Nabi sallallahu ‘alaihi wa sallam menyuruh kita bersabar terhadap kezaliman penguasa/pemerintah Islam, dan dengan kesabaran itu Allah kurniakan ganjaran yang besar. Sabda Nabi sallallahu ‘alaihi wa sallam : ” Barangsiapa yang tidak menyukai sesuatu dari pemmpinnya maka hendaklah ia bersabar terhadapnya. Sebab, tidaklah seorang manusia keluar dari penguasa lalu mati di atasnya, melainkan ia mati dengan kematian jahiliyyah.” (HR. Muslim)

Klik di sini untuk mengikuti audio kuliah di atas.

KULIAH KITAB SYARAH AQIDAH ASWJ- Siri 83

OLEH: USTAZ IBRAHIM MOHD.RAJA

sambungan SYARAH KETUJUHPULUH DUA : AHLUL SUNNAH MENEGAKKAN JIHAD FI SABIILILLAH BERSAMA ULIL AMRI

F. Pembahagian Jihad

1. Jihad menyerang (offensive)(Jihaadul Fat-h wath Thalab) – Jihad ini perlu memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh syari’at Islam seperti berkut:
i. Adanya seorang imam (pemimpin)
ii. Ada Daulah (negara)
iii. Ada ar-Raayah (bendera jihad).

2. Jihad bertahan (defensive), pembelaan terhadap sebuah negara Muslim. (Jihaadud Difa’a) – Jihad ini hukumnya fardhu ‘ain bagi seluruh penduduk negara itu yang diserang musuh. Jika mereka lemah, maka wajib dibantu oleh penduduk negara jiran yang berdekatan.

Jihad syar’i wajib memiliki persiapan syar’i, yang terbahagi kepada 2:
1. Persiapan pembinaan keimanan sehingga ummat dapat menegakkan hakikat ibadah kepada Allah, melatih jiwa mereka di atas Kitabullah, mensucikan hati mereka di atas Sunnah NabiNya sehingga mereka dapat menolong agama Allah dan syari’atNya, sepertimana firman Allah yang bermaksud: ” … Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya.” (QS. Al-Hajj: 40)

2. Persiapan fizikal, iaitu mempersiapkan jumlah pasukan dan perlengkapannya untuk menentang musuh-musuh Allah dan memerangi mereka, sebagaimana firman Allah yang bermaksud:” Dan persiapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah nescaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan).” (QS. Al-Anfaal: 60)

Menghidupkan kewajipan jihad dengan segala ketentuan syari’atnya adalah wajib dengan memenuhi syarat-syaratnya. Mensifatkan mereka yang menghidupkannya sebagai pengganas (terrorist) adalah kesalahan yang besar, fitnah serta kebodohan yang bersangatan. Tetapi melakukan kekacauan, menakut-nakutkan orang awam, membunuh orang awam, wanita, orang tua dan kanak-kanak adalah tidak dibenarkan.

Kita juga diwajibkan menuntut ilmu syar’i, mengamalkannya dan mendakwahkannya, bahkan Allah memerintah kita berjihad melawan orang kafir dengan Al-Qur’an dalam firmanNya yang bermaksud: ” Maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir, dan berjihadlah terhadap mereka dengan Al Qur’an dengan jihad yang besar.” (QS. Al-Furqaan: 52).

SYARAH KETUJUHPULUH EMPAT: AHLUS SUNNAH MENASIHATI PEMERINTAH DENGAN CARA YANG BAIK, TIDAK MENGADAKAN PROVOKASI DAN PENGHASUTAN

DEFINISI PEMERINTAH DAN NEGARA ISLAM

Pemerintah Islam dalam Negara Islam adalah negara yang berada di bawah penguasaan Islam dan ditegakkan hukum dan syari’at Islam. Pemerintah Islam terbahagi 3:
1. Pemimpin yang adil
2. Pemimpin yang zalim – perlu ditegur, tetapi tidak boleh mengangkat senjata memberontak (bughah)
3. Pemimpin yang menyeleweng.

Pemimpin negara Islam yang adil mahu pun yang zalim wajib dita’ati.

Ini berbeda daripada negara yang tidak berhukum dengan syari’at Islam tetapi di perintah oleh orang Islam.

Klik di sini untuk mengikuti audio kuliah di atas.

  • ARKIB


  • View My Stats